Spk Kredi Derecelendirme Ve Kurumsal Yönetim Derecelendirme U
Gazi Kitabevi

Spk Kredi Derecelendirme Ve Kurumsal Yönetim Derecelendirme U


₺119,85 ₺141,00 %15


Bilgi Kartı

Yayın Dili Türkçe
Basım Tarihi 2015
Sayfa Sayısı 1044
Kapak Kağıdı 350 gr Mat Kuşe
İç Kağıt 70 gr 1. Hamur
Boyutları 195x275 mm
Baskı Sayısı 5. BASKI
Ağırlık 1
(a) Kredi derecelendirme uzmanı ve kurumsal yönetim derecelendirme uzmanı olarak görev yapmak isteyenlerin; işletme, fınans, hukuk, iktisat. maliye, muhasebe, işletme mühendisliği, bankacılık ve dengi dallarda en az 4 yıllık lisans düzeyinde veya diğer dallarda lisans düzeyinde eğitim yapmış olmakla birlikte belirtilen alanlarda lisansüstü eğitim yapmış olması, lisans belgesi verilmesi aşamasında en az 1 yıllık tecrübeye sahip olması, (Seri: VIII, No:40 "Sermaye Piyasasında Derecelendirme Faaliyeti ve Derecelendirme Kuruluşlarına İlişkin Esaslar Tcbliği"nin 9`uncu maddesinin (h/2) ve (i) bentlerinde yer alan derecelendirme alanındaki tecrübe şartı; malî piyasalar, ekonomi, maliye, işletme, sermaye piyasaları, bankacılık ve fınans alanında, bu alanlarla ilgili hukuk dallarında, şirket yöneticiliğinde veya söz konusu alanlarda Öğretim üyeliğinde; derecelendirme uzmanları İçin en az 1 yıl, derecelendirme raporlarını imzalamaya yetkili yöneticiler için İse en az 3 yıl deneyim sahibi olunması şeklinde uygulanacaktır.) Derecelendirme uzmanlarının lisans alabilmeleri için mezuniyet şartı olarak aranan; işletme, fınans, hukuk, iktisat, maliye, muhasebe, işletme mühendisliği, bankacılık ve dengi dallar arasına Kamu Yönetimi, Finans Ekonomisi, Endüstri Mühendisliği, Uluslararası İlişkiler ve Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri dallan da alınmış ve bu dallardan mezun adayların bundan sonra lisanslama sınavlarında başarılı oiup, tecrübe şartını sağlamaları halinde lisans başvurusunda bulunabilmelerine imkan tanınmıştır. (b) 4389 sayılı Bankalar Kanunu, 4208 sayılı Karaparanın Aklanmasının Önlenmesine Dair Kanun ile ödünç para verme işleri hakkında mevzuata aykırılıktan dolayı hükümlülüklerinin bulunmaması ve/veya taksirli suçlar hariç olmak üzere affa uğramış olsalar dahi ağır hapis veya 5 yıldan fazla hapis yahut zimmet, nitelikli zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dldk, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüzkızartıcı suçlar ile istimal ve istihlak kaçakçılığı dışında kalan kaçakçılık suçları, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma veya devlet sırlarını açığa vurma, vergi kaçakçılığı veya iştirak suçlarından dolayı hüküm giymemiş olmaları, (c) Kendileri veya sınırsız sorumlu ortak olduklan işletmeler hakkında iflas karan verilmemiş ve konkordato ilan edilmemiş olması, (d) Faaliyet yetki belgelerinden biri veya birden fazlası iptal edilmiş yahut borsa üyeliği iptal edilmiş işletmelerde iptalde sorumluluğu bulunan kişilerden olmaması, (e) Bağımsız denetim kuruluşlarının sermaye piyasasında bağımsız denelim hakkında mevzuat hükümlerine aykırı iş ve işlemleri nedeniyle sermaye piyasasında bağımsız denetimle yetkili kuruluşlar listesinden çıkarılmasında sorumluluğu tespit edilen kişiler arasında bulunmaması, (f) SPKn`na muhalefetten dolayı mahkumiyetlerinin bulunmamış olması, (g) SPKn`nun değişik 46 ncı maddesinin birinci fıkrasının (i) bendi uyarınca işlem yasaklı olmaması, şartlarını sağlamaları gerekmektedir. "Kredi Derecelendirme Sınavı" ve "Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı Sınavlarında başarılı olan adaylar; Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği`nden lisans belgelerini alırlarken; SPKr düzenlemelerinde belirtilen şartlan sağlamak durumundadırlar. Ancak; kredi derecelendirme uzmanı ve kurumsal yönetim derecelendirme uzmanı olarak görev yapmak isteyenlerin lisans belgesi verilmesi aşamasında en az 1 yıllık tecrübeye sahip olmaları gerektiğinden kredi derecelendirme uzmanlığı ve kurumsal yönetim derecelendirme uzmanlığı lisansına başvuruda bulunan kişilerden; sözkonusu faaliyetlerin en az 1 yıl süre ile bir sosyal güvenlik kuruluşuna bağlı olarak yaptığını gösteren belgeler, çalışma süresi ve icra edilen göreve ilişkin olarak çalıştığı kurum yetkililerince imzalanmış açıklayıcı yazılar ve destekleyici nitelikte olan hizmet çizelgesi, sözleşmeler, vergi levhası, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ve SPKr tarafından gerekli görülen diğer belgeler aranacaktır.

Customer reviews

4.1 out of 5 11,130 global ratings
5
53%
4
22%
3
14%
2
5%
1
7%

Review this product

Share your thoughts with other customers.

Write the Review

Reviews

Shankar Subbaraman

30 December 2022 Verified Purchase

Need to recheck the weight at delivery point

Product quality is good. But, weight seemed less than 1kg. Since it is being sent in open package, there is a possibility of pilferage in between. FreshCart sends the veggies and fruits through sealed plastic covers and Barcode on the weight etc. .

Robert Thomas

29 December 2022 Verified Purchase

Need to recheck the weight at delivery point

Product quality is good. But, weight seemed less than 1kg. Since it is being sent in open package, there is a possibility of pilferage in between. FreshCart sends the veggies and fruits through sealed plastic covers and Barcode on the weight etc. .

Barbara Tay

28 December 2022 Unverified Purchase

Need to recheck the weight at delivery point

Everytime i ordered from fresh i got greenish yellow bananas just like i wanted so go for it , its happens very rare that u get over riped ones.

Sandra Langevin

8 December 2022 Unverified Purchase

Great product

Great product & package. Delivery can be expedited.

Create Review

Overall rating

Rate Features

Flavor
Value for money
Scent
Add a headline
Add a photo or video

Shoppers find images and videos more helpful than text alone.

Add a written review